ALGEMENE VOORWAARDEN VAN:

C Internet Services, gevestigd en kantoorhoudende te Stolwijk, Hofstede 19, 2821 VX

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

· 'C Internet': C Internet Services;
· 'gebruiker': de wederpartij van C Internet


Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen C Internet en een gebruiker waarop C Internet deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met C Internet, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes

1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. De door C Internet gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 (dertig) dagen, tenzij anders aangegeven. C Internet is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.

3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

4. C Internet behoudt zich het recht voor dienstverlening en/of toegang voor wie dan ook zonder opgaaf van reden te weigeren.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. C Internet zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft C Internet het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan C Internet aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan C Internet worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigd gegevens niet tijdig aan C Internet zijn verstrekt, heeft C Internet het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiend extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de gebruiker in rekening te brengen.

4. C Internet is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat C Internet is uitgegaan van door de gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan C Internet de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de gebruiker de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. C Internet draagt zorg voor de beschikbaarheid van de C Internet systemen, waarbij zij zich er tot het uiterste toe inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. C Internet is echter niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid van de C Internet systemen als gevolg van redelijkerwijs voor haar niet voorzienbare omstandigheden. Hieronder worden ondermeer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in de verbinding met het Internet, storingen in het telefoonnet, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van C Internet liggen. C Internet is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van C Internet ten gevolge van het redelijkerwijs benodigde onderhoud aan de C Internet systemen door of vanwege C Internet.

7. C Internet is gerechtigd verbeteringen in of aan de C Internet systemen aan te brengen zonder voorafgaande bekendmaking aan de gebruiker. Voorts is C Internet gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de C Internet login-procedure. C Internet is niet aansprakelijk voor eventuele kosten te maken of gemaakt door de gebruiker ten gevolge van wijzigingen in de login-procedure.

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, doch minimaal twaalf (12) maanden, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de gebruiker C Internet derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt C Internet zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Alle door C Internet verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, scripts enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de gebruiker en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van C Internet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

3. C Internet behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8. Opzegging

1. Beide partijen kunnen ten aller tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste één (1) maand in acht te nemen, met dien verstande dat de gebruiker de overeenkomst alleen per de eerste van een maand kan opzeggen. C Internet behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder opgave van reden, maar met restitutie van de ongebruikte verbruiksvergoeding, per direct te ontbinden, indien de gebruiker zich schuldig maakt aan wangedrag, zulks ter beoordeling van C Internet.

2. Opzegging binnen de eerste twaalf (12) maanden van de overeenkomst is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is. Indien dit toch gewenst is, zal de gebruiker worden verplicht tot betaling van het resterende abonnementsgeld.

3. Opzegging heeft in geen geval restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld tot gevolg.

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst

1. De vorderingen van C Internet op de gebruiker zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

· na het sluiten van de overeenkomst aan C Internet ter kennis gekomen omstandigheden geven C Internet goede grond te vrezen dat de gebruiker niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

· indien C Internet de gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

2. In de genoemde gevallen is C Internet bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van C Internet schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10. Gebreken; klachttermijnen

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten dienen door de gebruiker binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan C Internet.

2. Indien een klacht gegrond is zal C Internet de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de gebruiker aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de gebruiker schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal C Internet slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

Artikel 11. Betaling

1. De betaling van alle C Internet diensten zijn gebaseerd op vooruitbetaling. Eventuele eenmalige kosten kunnen in geen geval terug worden verkregen evenals kosten voor de registratie van domein namen.

2. Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, op een door C Internet aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

3. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de gebruiker in verzuim; de gebruiker is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

4. C Internet zal een incassobureau inschakelen indien zij dit nodig acht.

5. Tevens is C Internet gerechtigd de gebruiker, na een schriftelijke waarschuwing, te deactiveren en pas weer te activeren als het verschuldigde bedrag is voldaan, vermeerderd met 50 euro exclusief BTW heraansluitkosten.

6. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de gebruiker zullen de vorderingen van C Internet en de verplichtingen van de gebruiker jegens C Internet onmiddellijk opeisbaar zijn.

7. Door de gebruiker gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de gebruiker dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

8. De gebruiker is ook abonnementsgeld verschuldigd als de betreffende dienst tijdelijk gedeactiveerd is.

9. C Internet zal de persoonlijke gegevens van de gebruiker, anders dan via een gerechtelijk bevel, niet aan derden doorgeven. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor enkele C Internet personeelsleden ten behoeve van het uitvoeren van beheerstaken.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

Indien C Internet aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

1. De aansprakelijkheid van C Internet, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van C Internet beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van C Internet of haar ondergeschikten.

5. C Internet is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

6. C Internet is nimmer aansprakelijk voor de door de gebruiker op haar systemen geplaatste content; dit omvat het volgende:

· Illegaal Materiaal - Dit omvat tevens Auteursrechtelijk beschermd werk, commerciële audio, video, of muziekbestanden waarvoor geen toestemming voor verkregen is of auteursrechten voor betaald zijn, en enig materiaal in strijd met de Nederlandse Wetgeving;

· Warez, etc. - Dit omvat tevens gepirateerde software, ROMS, emulatoren, phreaking, hacking, password cracking, IP spoofing, etc., en de encryptie van het bovenstaande.


Artikel 13. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop C Internet geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor C Internet niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

2. C Internet heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid' die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat C Internet haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van C Internet opgeschort Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door C Internet niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien C Internet bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de gebruiker gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 14. Beperkingen en onrechtmatig gebruik

1. C Internet behoudt zich het recht voor om servers danwel verbindingen danwel andere diensten door C Internet geleverd tijdelijk of permanent te blokkeren als C Internet beslist dat deze niet juist of onrechtmatig is of zijn gebruikt. Tevens hecht C Internet veel waarde aan, en streeft de zogenoemde "Acceptable Use Policies" na, opgesteld voor Usenet en het Internet in het algemeen.

2. C Internet verbiedt expliciet het volgende:

· Illegaal Materiaal - Dit omvat tevens Auteursrechtelijk beschermd werk, commercieel audio, video, of muziekbestanden, en enig materiaal in strijd met de Nederlandse wetgeving;

· Warez, etc. - Dit omvat tevens geplateerde software, ROMS, emulatoren, phreaking, hacking, password cracking. IP spoofing, etc., en de encryptie van het bovenstaande. Het begrip "warez etc." is geheel ter discretie van C Internet;

· Het versturen van ongevraagde email en/of spam naar grote hoeveelheden gebruikers, dit ter beoordeling van C Internet.

3. C Internet heeft het recht de door de gebruiker op het systeem geplaatste content te controleren op hetgeen lid 1 verbiedt als zij daartoe redelijkerwijs aanleiding toe ziet.

4. C Internet behoudt zich het recht voor de beperking op het gebruik van datatraffic en opslagcapaciteit op elk gewenst moment aan te passen, gebruiker zal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld

5. De gebruiker beschadigt het systeem niet opzettelijk en start geen processen op waarvan hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige gebruikers hindert. Het is niet toegestaan om processen te laten lopen als men geen direkte verbinding heeft met het systeem.

6. Het is niet toegestaan de verbinding met C Internet te gebruiken voor strafbare gedragingen. Met name worden genoemd, maar niet uitsluitend, het verspreiden van auteursrechteriijk beschermd materiaal en het zonder toestemming binnen dringen van andere computers op het Internet waarbij de gebruiker enige beveiliging doorbreekt en/of zich de toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid, hierna te noemen hacken. Indien C Internet strafbare gedragingen via het systeem bewezen acht, dan wordt de gebruiker van het systeem afgesloten zonder restitutie van vooruitbetaalde gebruiksvergoeding, en wordt de overeenkomst ontbonden. C Internet behoudt zich het recht voor om de eventuele schade die in verband hiermee is geleden op de betreffende gebruiker te verhalen.

7. De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die C Internet mocht lijden ten gevolge van een handelen of nalaten te handelen van de gebruiker instrijd met de verplichtigen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden.

8. C Internet is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens die worden opgeslagen.

9. C Internet is gerechtigd de toegang voor de gebruiker tot C Internet tijdelijk te blokkeren en/of te beperken indien de gebruiker een verplichting jegens C Internet niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt, dan wel indien hij/zij in strijd handelt met de onderhavige voorwaarden. Blokkering of beperking van de toegang laten de betalingsplicht van de gebruiker onverlet.

10. Tot het opheffen van de blokkering of de beperking wordt eerst overgegaan indien de gebruiker binnen een door C Internet gestelde termijn aan zijn verplichtingen is nagekomen.

Artikel 15. Domeinnamen

1. Virtuele Servers kunnen geconfigureerd worden met of zonder eigen domeinnaam. Indien een Virtuele Server geconfigureerd wordt met een eigen domeinnaam zijn de leden 2 t/m 6 van toepassing. Anders zijn de leden 7 en 8 van toepassing.

2. C Internet kan indien gewenst de domeinnaam voor de gebruiker aanvragen, mits deze nog beschikbaar is en gebruiker aan de voorwaarden van de aanvraag van deze domeinnaam voldoet.

3. Betaling van de door de domeinregistratie instantie in rekening gebrachte kosten dienen door de gebruiker rechtstreeks aan de domein registratie instantie te worden betaald tenzij anders overeengekomen.

4. Registratie van een domeinnaam door C Internet ten behoeve van de gebruiker zal in alle gevallen op naam van de gebruiker komen te staan. Ook na beëindiging van de overeenkomst tussen C Internet en gebruiker blijft de domeinnaam eigendom van de gebruiker, gebruiker dient echter zelf de verhuizing van een domeinnaam naar een andere provider te verzorgen.

5. C Internet is in niet aansprakelijk in geval een voor de gebruiker aangevraagde domeinnaam inbreuk blijkt te maken op rechten van derden.

6. C Internet is niet aansprakelijk voor het niet functioneren van een domeinnaam door enerzijds het in gebreke blijven van de gebruiker en anderzijds het in gebreke blijven van de domeinregistratie instantie.

7. Indien de gebruiker een subdomeinnaam kiest op een domein van C Internet, blijft deze subdomeinnaam ten aller tijden eigendom van C Internet.

8. C Internet behoudt zich het recht voor een door de gebruiker aangevraagde subdomeinnaam te weigeren, zonder opgaaf van reden.

Artikel 16. Programmatuur-ontwerp en consultancy

Alle materialen die ontstaan bij het ontwikkelen van een website, mogen niet gedupliceerd, verkocht of veranderd worden zonder toestemming van C Internet. Hierbij hoort het totale ontwerp, maar ook de afzonderlijke materialen, zoals tekst, afbeeldingen en programmatuur.

Artikel 17. Geschillenbeslechting

De rechter in de woonplaats van C Internet is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft C Internet het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 18. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen C Internet en de gebruiker is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Gouda. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.